top of page

Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Privacy op de website van LifeCoach Angela Bitonti:

We kunnen ons voorstellen dat u wilt weten hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens. Dat vertellen

we u hier. Heeft u na het lezen hiervan nog vragen, laat het ons dan weten via angela@bitonti.be.

 

Lifecoach Angela Bitonti volgt ter zake de bepalingen zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Euro- pees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’, alsook in alle regelgeving inzake privacy. 

 

Als je onze website bezoekt:

Als u onze website bezoekt, blijft u anoniem. We verzamelen geen gegevens van bezoekers van de website. Als u via onze website een link volgt naar een andere website, raden we u aan op die website te lezen wat het privacy-beleid is, want we hebben geen controle over het privacy-beleid van andere

organisaties.

 

E-mail nieuwsbrief:

Vanaf 2020 gaan we e-mail nieuwsbrieven versturen. We hebben een lijst met namen en mailadressen van de mensen die zich voor het ontvangen van nieuwsbrieven hebben opgegeven. Deze lijst bewaren we voor als we in de toekomst weer opnieuw nieuwsbrieven willen

gaan versturen.

Als u uw naam van deze lijst verwijderd wilt hebben, kunt u ons een mail sturen: angela@bitonti.be. We geven onze mailinglijst nooit aan derden.

 

Cookies:

Wanneer u onze website bezoekt, lezen wij uw unieke online elektronische identificatiecode: het IP-

adres. Bij uw eerste bezoek aan onze website kunt u gevraagd worden een cookie te accepteren.

Cookies worden gebruikt om uw internetverkeer te analyseren, te registreren waar u naar kijkt en

welke functies u gebruikt op onze website.

Op de website gebruiken we functionele cookies om er voor te zorgen dat onze website naar behoren

werkt. Voor deze cookies hoeven we volgens de wet geen toestemming te vragen.

Op onze website is een link opgenomen naar Facebook en de site maakt gebruikt van toepassingen

zoals Instagram. Voor meer informatie over wat deze media met de (persoons)gegevens

doen die zij via cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacy verklaringen.

 

We gebruiken uw naam en mailadres niet voor andere dingen.

Diensten die geleverd worden door Lifecoach Angela Bitonti:

In het kader van het aanbieden van producten en diensten verzamelen wij gegevens over u, dit

worden persoonsgegevens genoemd.

Deze verklaring is bedoeld om u te helpen begrijpen welke informatie wij verzamelen met betrekking

tot onze producten en diensten en hoe wij deze informatie zullen verzamelen, gebruiken, delen,

bewaren en beveiligen.

In deze verklaring beschrijven wij ook uw individuele rechten, waaronder uw recht te weten welke

gegevens over u bewaard worden, hoe deze gegevens verwerkt worden en hoe u beperkingen kunt

opleggen aan het gebruik van uw gegevens.

 

WAAROM HEBBEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NODIG?

Wij zullen uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van de uitvoering van uw contract met ons,

om een passende traject te kunnen aanbieden, om in te gaan op persoonlijke verzoeken en

om klachten over of van u te kunnen behandelen.

 

OM WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens geven informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare

natuurlijke persoon. Wij verwerken de volgende gegevens:

Gewone persoonsgegevens; uw naam, adres, telefoonnummer(s), e-

mailadres en eventuele informatie over klachten uit het verleden.

Bijzondere persoonsgegevens; bijvoorbeeld information over uw gezondheid en over

klachten uit het verleden die geresulteerd hebben in geestelijk of fysiek letsel.

 

WANNEER VERZAMELEN WIJ UW GEGEVENS?

Om ons in staat te stellen u een dienst aan te bieden, verzamelen wij persoonsgegevens van u. We

verzamelen uw persoonsgegevens.

Wanneer u ons mailt, belt, schrijft, of een formulier invult, verstrekt u ons persoonsgegevens.

 

WANNEER DELEN WIJ UW GEGEVENS?

Wanneer wij uw gegevens verzamelen en/of opslaan, worden wij gezien als de

verwerkings verantwoordelijke. Dat wil zeggen de organisatie die de doeleinden en middelen voor de

verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Wanneer u bij ons details over onze diensten en producten of een prijsopgave aanvraagt, menen wij

een legitiem zakelijk belang te hebben om u verdere informatie over onze producten en diensten te

verstrekken.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

Het bewaren van uw gegevens is meestal contractueel of wettelijk noodzakelijk, maar wij kunnen uw

gegevens ook bewaren ten behoeve van onze legitieme bedrijfsbelangen, voor statistische analyses,

productontwikkeling en marketingdoeleinden.

In sommige gevallen moeten wij uw gegevens langere tijd bewaren, bijvoorbeeld wanneer wij u

vertegenwoordigen of wanneer er bewezen acht dat er in de toekomst een klacht zal ontstaan. Het

volledige gegevens bewaringsbeleid van Lifecoach Angela Bitonti is op aanvraag beschikbaar.

Tenzij anders vermeld, hanteren wij de volgende richtlijnen:

Wanneer u een prijsopgave heeft aangevraagd, of contact met ons heeft opgenomen voor meer

informatie over onze producten en diensten, en onze offerte niet tot een dienst heeft geleid, bewaren

wij uw persoonlijke gegevens gedurende een periode van 12 maanden.

De gegevens over klachten die u over ons indient bewaren wij gedurende 10 jaar.

Wanneer uzelf of een handhavingsinstantie ons op de hoogte stelt van een actief onderzoek of

mogelijke strafrechtelijke vervolging, zullen wij voldoen aan de wettelijke vereisten omtrent het

bewaren van de relevante gegevens.

Als u de u rechten met betrekking tot de bovenstaande paragraaf wilt uitoefenen of vragen heeft over

geautomatiseerde systemen en profilering kunt u contact met ons opnemen door ons te mailen naar

angela@bitonti.be.

 

UW RECHTEN:

Ten aanzien van de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

Recht op duidelijke informatie: u heeft het recht te weten welke persoonsgegevens verwerkt en

bewaard worden.

Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die een organisatie van u heeft verzameld in te

zien.

Recht van bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.

Behoudens bepaalde uitzonderingen moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken

van uw persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u mag bezwaar maken tegen het

verwerken of van bepaalde delen van uw persoonsgegevens. Behoudens bepaalde uitzonderingen

moet een organisatie op dit moment stoppen met het verwerken van deze delen van uw

persoonsgegevens.

Recht van rectificatie en aanvulling: u heeft het recht incomplete of onjuiste gegevens aanvullen of

verbeteren.

Recht op vergetelheid: behoudens bepaalde voorwaarden moeten organisaties uw persoonsgegevens

wissen als u daarom vraagt.

Recht op data: het recht een elektronische kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen.

U kunt uw individuele rechten op elk moment uitoefenen. Zoals wettelijk is vastgelegd, zullen we geen

kosten in rekening brengen om deze verzoeken te verwerken. Wanneer uw verzoek echter

beschouwd wordt als repetitief, volledig ongegrond en/of buitengewoon, zijn wij gerechtigd om

redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Wanneer u uw individuele rechten uitoefent, kunnen wij in sommige situaties mogelijk niet volledig aan

uw verzoek voldoen. Wanneer u ons bijvoorbeeld verzoekt al uw persoonlijke gegevens te

verwijderen, zijn wij mogelijk verplicht bepaalde gegevens te bewaren ten behoeve van

belastingheffing, preventie van criminaliteit en andere wettelijke doeleinden.

Ondanks uw recht op bovenstaande, kan het voorkomen dat een aanzienlijk en fundamenteel publiek

belang voorrang heeft op uw verzoek. Wanneer dergelijke belangen van toepassing zijn, zijn wij

wettelijk verplicht toegang tot persoonlijke gegevens te verlenen voor wetshandhaving, juridische en/of

gezondheid gerelateerde aangelegenheden.

 

 

BESCHERMING VAN UW GEGEVENS:

We zullen alle passende technische en organisatorische stappen ondernemen om de

vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en authenticiteit van uw gegevens te beschermen.

 

Tot slot:

U kunt ons altijd vragen wat we aan gegevens van je hebben en om die te verwijderen.

Neem contact op via angela@bitonti.be 

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 11 april 2020.

bottom of page